Objekt v kontextu

Posloupnost objektů

Mějme nějakou posloupnost objektů A,B,C..., které mají jisté přirozené
vlastnosti (stavy) definované hodnotami vektorů a,b,c,... 

Objekty jsou přizpůsobivé. Pod vlivem svého předchůdce změní objekt X svůj stav na x'.
V našem příkladě nastane a,b',c',....


Má-li objekt dostatek času, konverguje zpět do svého přirozeného stavu.
např. a,b',c' -> c.

Předpokládáme, že existují 2 procesy:


    
·          Ovlivnění objektů: c'= c * T(b,c), kde T je transformační matice
·         
·          Konvergence objektu: c = c' * N^i, kde N je matice konvergence a i je počet kroků.
·         (Vždy po jistém časovém intervalu dt násobíme vektor c' znovu maticí N.)
·         
Cílem je najít ke každému objektu x takovou matici konvergence, aby

   lim(x'*N^i)=x , pro nějaké konečné celé číslo n, i->n.


Charakteristická rovnice

Dosáhne-li objekt již svého přirozeného stavu, pak jej konvergence dále nemění:

 N * c = 1 * c.

Tato rovnice je specielním případem charakteristické rovnice:

  N*c = b *c, kde c je charakteristický vektor

a b charateristické číslo (b=1).


Hudební proud

Předložený návrh aplikujme na příkladě hudebního proudu.

Každý souzvuk má elementární vlastnosti (potenciály tónů, spojitost, impulz, ...),

a v důsledku i jisté konkrétní vlastnosti (sonantnost, rod, ...).

Všechny tyto vlastnosti se v kontextu mění.

Např. samotný souzvuk G vyzní jinak, než souzvuk G v posloupnosti F-F#-G.

Dojmu čistého G nabýváme až po jistém čase konvergence.


    

Jiné náměty